چرخ خیاطی 160 محصول وجود دارد

در هر صفحه
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  سيستم قاب ماکو : تمام دورعرض گلدوزي : 7 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 60طرححرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله )داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتداراي قطع کن نخ ماسوره روي ماکو تمام دورداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  داراي درب جعبهداراي بدنه تمام فلزسوزن نخ کن اتوماتحرکت جادکمه : اتوماتيکعرض گلدوزي : 7 ميلي مترسيستم قاب ماکو : تمام دورتعداد حاشيه دوزي : 341طرحسيستم شروع به کار اتوماتيکبازويي آزاد متحرک (دور آستين )سيستم پاک دوزي 2 نخ (اورلوک )داراي 2 گروه حافظه داخلي (هريک 20 حافظه )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

   براي ديدن اطلاعات دوختداراي صحفه LCD اينچ 3/5عرض گلدوزي : 7 ميلي مترسيستم قاب ماکو : تمام دورتعداد حاشيه دوزي : 404طرحپولک دوزي ،حروف و اعداد دوزيحرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله )داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتداراي صحفه کار مخصوص پارچه هاي بزرگداراي قطع کن نخ ماسوره روي ماکو تمام دورداراي 4 گروه حافظه داخلي...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  داراي درب جعبهداراي بدنه تمام فلزسوزن نخ کن اتوماتحرکت جادکمه : اتوماتيکعرض گلدوزي : 5 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 28طرحبازويي آزاد متحرک (دور آستين )سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلززيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزيهمراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي سيستم فشار...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  سيستم قاب ماکو : تمام دورعرض گلدوزي : 7 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 10طرححرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله )داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتداراي قطع کن نخ ماسوره روي ماکو تمام دورداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  سيستم قاب ماکو : تمام دورعرض گلدوزي : 7 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 26طرححرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله )داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتداراي قطع کن نخ ماسوره روي ماکو تمام دورداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  حرکت جادکمه : 4 زمانهعرض گلدوزي : 5 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 19طرحسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلزداراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتزيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزيداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي سيستم...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  حرکت جادکمه : اتوماتيکعرض گلدوزي : 7 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 32طرحسيستم قاب ماکو : تمام دور تمام فلزداراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتزيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزيداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي سيستم...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  حرکت جادکمه : اتوماتيکعرض گلدوزي : 7 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 32طرحسيستم قاب ماکو : تمام دور تمام فلزداراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتزيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزيداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي سيستم...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  داراي درب جعبهداراي بدنه تمام فلزسوزن نخ کن اتوماتحرکت جادکمه : 1زمانهتعداد حاشيه دوزي : 21 طرحبازويي آزاد متحرک (دور آستين )سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلززيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزيهمراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  دارای درجعبهقاب ماکو افقيصفحه نمايشگربازو آزاد متحرکجادکمه : 1 زمانهدارای11 نوع جادکمهبا کارايي سوزن دوقلوتيغ قطع کننده نخ اضافهماسوره پر کن اتوماتيکبا کارايي 406 کار گلدوزيبا حافظه (4 گروه 20 کاره)انتخاب آسان نمونهاي گلدوزيتعغيير وضعيت سوزن به صورت خودکار

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  سيستم قاب ماکو : تمام دورتعداد حاشيه دوزي : 80طرحعرض گلدوزي : 7 ميلي مترقابليت زدن جادکمه چشمي و گردحرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله )داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتداراي قطع کن نخ ماسوره روي ماکو تمام دورداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوتداراي درجه...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  حرکت جادکمه : اتوماتيکداراي 2گروه حافظه داخليعرض گلدوزي : 7 ميلي مترسيستم قاب ماکو : تمام دورتعداد حاشيه دوزي : 101طرحداراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )داراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوتقابليت :مادگي چشمي و گرد و پولک دوزي ،حروف و اعدادزني ،قرينه دوزي و...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

   عرض گلدوزي : 7 ميلي مترسيستم قاب ماکو : تمام دورتعداد حاشيه دوزي : 197طرحپولک دوزي ،حروف و اعداد دوزيداراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتحرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله )داراي 1 گروه حافظه داخلي (30 حافظه )داراي صحفه کار مخصوص پارچه هاي بزرگداراي صحفه LCD براي ديدن اطلاعات دوختداراي قطع کن نخ ماسوره روي ماکو تمام دورداراي بدنه...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  داراي درب جعبه حرکت جادکمه : 4 زمانهعرض گلدوزي : 5 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 32طرحسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلززيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزيداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي سيستم فشار پايه براي...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  داراي درب جعبهسوزن نخ کن اتومات حرکت جادکمه : اتوماتيک عرض گلدوزي : 7 ميلي متر تعداد حاشيه دوزي : 28طرحسيستم پاک دوزي 2نخ (اورلوک ) سيستم قاب ماکو : تمام دور تمام فلز زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزيداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دورآستين ) همراه با 2 سال گارانتی و...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  حرکت جادکمه : 4 زمانهعرض گلدوزي : 5 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 19طرحسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلزداراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتزيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزيداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي سيستم...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  حرکت جادکمه : 4 زمانهعرض گلدوزي : 5 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 19طرحسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلزداراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتوماتزيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزيداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي سيستم...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  حرکت جادکمه : 4 زمانهعرض گلدوزي : 5 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 10طرحسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلززيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزيداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  حرکت جادکمه : 4 زمانهعرض گلدوزي : 5 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 10طرحسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلززيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزيداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  حرکت جادکمه : 4 زمانهعرض گلدوزي : 5 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 10طرحسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلززيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزيداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  حرکت جادکمه : 4 زمانهعرض گلدوزي : 5 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 10طرحسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلززيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزيداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  حرکت جادکمه : 4 زمانهعرض گلدوزي : 5 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 10طرحسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلززيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزيداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  حرکت جادکمه : 4 زمانهعرض گلدوزي : 5 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 10طرحسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلززيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزيداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-26
  ( 0 نقد و بررسی )

  حرکت جادکمه : 4 زمانهعرض گلدوزي : 5 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 10طرحسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلززيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزيداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  حرکت جادکمه : 4 زمانهعرض گلدوزي : 5 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 10طرحسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلززيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزيداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي سيستم فشار پايه براي ضخامت پارچه هاي متفاوت

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  داراي درب جعبهحرکت جادکمه : 4 زمانهعرض گلدوزي : 5 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 19طرحسيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلزتحت مهندسی و تکنولوژی کشور تایوانزيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزيداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  حرکت جادکمه : 4 زمانه عرض گلدوزي : 5 ميلي متر تعداد حاشيه دوزي : 19طرح سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات   تحت مهندسی و تکنولوژی کشور تایوانزيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين ) همراه با 2 سال...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  داراي يک کارگاه گلدوزيبراي ديدن اطلاعات دوختداراي صحفه LCD اينچ 3/5داراي 40 طرح زيبا گلدوزي بزرگ در حافظهقابليت اتصال به کامپوتر از طريق کابل USBداراي 4 گروه حافظه داخلي (هريک 20 حافظه )داراي صحفه کار گلدوزي هوشمند (تمام اتوماتيک )داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  داراي درب جعبهحرکت جادکمه : 4 زمانهداراي سوزن نخ کن اتوماتعرض گلدوزي : 5 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 19طرححرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله )سيستم قاب ماکو : کمپلتي (صنعتي )زيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزيداراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  عرض گلدوزي : 7 ميلي مترتعداد حاشيه دوزي : 40طرح سيستم قاب ماکو : تمام دورقابليت زدن جادکمه چشمي و گرد   حرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله ) داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات  داراي قطع کن نخ ماسوره روي ماکو تمام دور داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين ) همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  حرکت جادکمه : 4 زمانه عرض گلدوزي : 5 ميلي متر تعداد حاشيه دوزي : 10طرح سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز تحت مهندسی و تکنولوژی کشور تایوانزيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي سيستم...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  حرکت جادکمه : 4 زمانه عرض گلدوزي : 5 ميلي متر تعداد حاشيه دوزي : 11طرح سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز تحت مهندسی و تکنولوژی کشور تایوانزيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين )همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروشداراي...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  حرکت جادکمه : 4 زمانه عرض گلدوزي : 5 ميلي متر تعداد حاشيه دوزي : 19طرح سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز   تحت مهندسی و تکنولوژی کشور تایوانزيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين ) همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش داراي...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  حرکت جادکمه : 4 زمانه عرض گلدوزي : 5 ميلي متر تعداد حاشيه دوزي : 19طرح سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز داراي درب جعبه و سوزن نخ کن اتومات   تحت مهندسی و تکنولوژی کشور تایوانزيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمه داراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين ) همراه با 2 سال...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-28
  ( 0 نقد و بررسی )

  عرض گلدوزي : 5 ميلي متر تعداد حاشيه دوزي : 32طرح سيستم قاب ماکو : نيمه دور تمام فلز  حرکت جادکمه : اتوماتيک (يک مرحله ) داراي کاور پلاستيکي و سوزن نخ کن اتوماتزيپ دوزي ،دکمه دوزي ، لبه دوزي و جادکمهداراي قابليت دوخت ساده ،گلدوزي ،تکه دوزي داراي بدنه تمام فلز و بازويي آزاد متحرک (دور آستين ) همراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس...

  0 تومان
 • 0 تومان
  بروزرسانی : 1396-11-25
  ( 0 نقد و بررسی )

  ساخت کشور تایوانقابليت دوخت 2،3،4،5 نخداراي 2 و 3 سوزن مياندوزداراي قلاب نخ کن اتوماتيکداراي کار پيش بر قابل تنظيمداراي محفظه خرده پارچه (سطل )داراي کشش نخ اتومات بسيار دقيقداراي لامپ و نقشه راهنماي نخ کشيهمراه با 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش داراي 6سري پايه : مرواريد دوزي ،پولک دوزي ،مغزي دوزي ،کش دوزي...

  0 تومان
  سبد خرید : 0 محصول    

  سبد خرید من

  هیچ محصولی وجود ندارد

  ارسال رایگان! ارسال
  0 تومان مجموع

  ثبت سفارش و پرداخت

  چرخ خیاطی

  فروش ویژه